Ieteicamie avoti

Te apkopotas ieteicamās saites, avoti:

 1. “Dzīvotprieks” Mada Krūzes veidoti video materiāli kopā ar Andri kapustu un Aīdu Rancāni: http://www.dzivotprieks.lv/category/gadskarta/
 2. Māras Mellēnas, Ernesta Spīča, Valda Muktupāvela, Ivetas Irbes “Gadskārtu grāmatas” digitalizētā lapa: https://www.aprika.lv/gadskartas/
 3. Irēna un Agnija Saprovskas par Saules gada ritu: Nodibinājums “Māras loks” https://www.marasloks.lv/saules-gadskarta.html
 4. Kr. Barona  Dainu skapis:  http://www.dainuskapis.lv/
 5. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs:  http://garamantas.lv/
 6. Latviešu folkloras krātuves digitālā pasaku, teiku, stāstu krātuve                                                                                http://pasakas.lfk.lv/wiki/Category:Places
 7. Latviešu Folkloras biedrība: http://www.folklorasbiedriba.lv/tradicijas/
 8. Latvijas Dievturu sadraudze: http://dievturi.blogspot.com/p/dievturiba.html
 9. Latvju raksti:  http://zagarins.net/Latvjuraksti/
 10. Pasakas un teikas pēc Anti Ārantes tipoloģijas: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/
 11. Edgara Lipora video pasakas un teikas, tradīciju stāsti:  https://www.facebook.com/pasakasunteikas/
 12. Ieva Pīgozne. Senie tautastērpi, tradīciju rekonstruktori: http://pigozne.blogspot.com/p/video-un-audio.html
 13. Iesaki Tu!

Literatūra

 1. Anspoka, Z., Siliņa-Jasjukēviča, G. (2006). Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem latviešu macībvalodas sākumskolā. Rīga: Lielvārds.
 2. Anspoka, Z., Siliņa-Jasjukēviča, G. (2010). Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības  izglītībā. 5.Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RPIVA, 17.–24. lpp.
 3. Brastiņš, E. (1932). Dievturu cerokslis jeb teoforu katķisms tas ir senlatviešu dievestības apcerējums. Rīga: Latvijas Dievturu Sadraudze,
 4. Brastiņš, E. (1997). Latvju tikumu dziesmas. Rīga: Zvaigzne ABC.
 5. Brastiņš, A. (1967). Māte Māra. Māras dziesmu sakārtojums un apcerējums. ASV, Klivlenda, Ohaijo: Apgāds Māra.
 6. Brastiņš, A. (1977). Saules teiksma. Saules, Saulesmeitu, Dievadēlu, Mēness, Zvaigžņu dainu sakārtojums un apcerējums. ASV, KLivlenda, Ohaijo: Apgāds Māra.
 7. Bremze, Z., Rozenberga, V., Zinģīte, I. (1995). Latviešu tautas tērpi. Rīga: Latvijas vēstures muzejs. I.sēj.
 8. Caune, A. (2007). Pētījumi Rīgas arheoloģijā. R: Latvijas vēstures institūta apgāds.
 9. Ciglis, J. (2004). Zemgaļi Vidzemē? Arheoloģijas un antropoloģijas rakstu krājums. Pētījumi zemgaļu senatnē. Nr.10. Rīga: Latvijas vēstures muzeja raksti, 27.–44. lpp.
 10. Greble, V. (1952). Latviešu padomju folklora. Rīga: LPSR ZA.
 11. Grīns, M., Grīna, M. (1983). Latviešu gads, gadskārta un godi. ASV: Amerikas Latviešu Apvienības Latviešu institūts.
 12. Ģinters, V. (1963). Senlatviešu simbolikas problēmas. Stokholma: Daugava.
 13. Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai (2016). Metodiskie ieteikumi. Rīga: VISC.
 14. Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. (15.07.2016). Ministru kabineta noteikumi Nr. 480. Rīga: Latvijas Vēstnesis. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas
 15. Izglītības un zinātnes ministrija (2020). Programmu paraugi vispārējā izglītībā. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija. [skatīts: 1.09.2020]. Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
 16. Jungs, K. G. (1994). Dvēseles pasaule. Rīga: Spektrs.
 17. Klētnieks, J. ( 2017). Seno laikmetu lokos. Rīga: Zvaigzne ABC.
 18. Kursīte, J. (2018). Dainu kodekss. Rīga: Runda.
 19. Lange, T. (1989). Gadskārtu ieražas. Mārtiņi. Rīga: E. Melngaiļa tautas mākslas centrs.
 20. Laķe, A. (2019). Aptauja par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izpratni. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. [skatīts: 14.11.2020]. Pieejams: https://culturelab.com/petijumi/
 21. Lodiņa, S., Tobe, A., Eihmane, D., Broka, E. (2014). Latviešu ābece. KLKI, DVD piel. shēmas.
 22. Margēviča-Grīnberga, I. (2008). Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā. Rīga: Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.
 23. Mellēna, M., Spīčs, E., Muktupāvels, V., Irbe, I. (2006). Gadskārtu grāmata. Rīga: Apgāds “Madris”.
 24. MK noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem. (27.11.2018.).Ministru kabineta noteikumi Nr. 747, [skatīts: 10.10.2020]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303768).
 25. Nemateriālā kultūras mantojuma likums. (29.09.2016). LR Likums. Rīga: Latvijas Vēstnesis.
 26. Olupe, E. (1992). Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga: Avots.
 27. Pūtelis, A. (2019). Domas par latviešu mitoloģiju. Rīga: Zinātne.
 28. Radiņš, A. (2004). Zemgaļu un skandināvu sakari 10.-12. gadsimtā. Arheoloģijas un antropoloģijas rakstu krājums. Pētījumi zemgaļu senatnē. 10. Rīga: Latvijas vēstures muzeja raksti, 77.– 87. lpp.
 29. Rancāne, A., Siliņa-Jasjukēviča, G., Briška, I. (2014). Saules gads. Ziemassvētki. Rīga, Apgāds “Madris”.
 30. Reizniece, I. (2006). Rokasgrāmata folklorasmācīšanā. Rīga: Zvaigzne ABC.
 31. Rudzīte, A. (1991). Latviešu tautas dzīvesziņa. Audzinātāju stundu programma. Rīga: Latvijas tautas izglītības ministrija.
 32. Saprovska, I. ( 2013). Saules gadskārta latviskajā dzīvesziņā. Rīga: Nodibinājums “Māras loks”.
 33. Saules gadskārtas 8 svinamo laiku tradīciju kopšana latviskajā dzīvesziņā. (30.06.2017). Elementa pieteikums Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Rīga: Nodibinājums “Māras loks”. [ skatīts 8.12.2020]. Pieejams:  https://klki.lv/latviska-izglitiba-2/
 34. Siliņa-Jasjukeviča, G. (2011). Novada tradicionālā kultūra lokālās kultūrpiederības veicināšanai sākumskolā. Promocijas darbs pedagoģijā. Rīga: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas nodaļa.
 35. Mācību saturs. Redzējums par skolēnu. (b.g.). [skatīts 12.11.2020]. Pieejams:https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/vertibas-un-tikumi
 36. Štokmane, D., Vīduša, I. (2014). Literatūra 7. klasei. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC.
 37. Tradicionālā kultūra bērniem. (2008). Sast. Siliņa-Jasjukēviča, G. Rīga: RaKa.
 38. Vaska, B. (2019). Rotas un ornaments Latvijā no Bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam. Rīga: LNVM.
 39. Zagorska, I. (2017). Senā Burtnieka noslēpumi. Rīga: Zinātne.
 40. Zālītis, Fr. (1991) Latvijas vēsture vidusskolām. Rīga: Zvaigzne.
 41. Дикман, Х. (2000). Юнгианский анализ волшебных сказок. Москва: Академический проект.
 42. Кон, И.С. (1984). В поисках себя: Личность и ее самосознание. Москва. Политиздат.
 43. ЗинкевичЕвстигнеева, Т. (2006). Основы сказкотерапии. Cанкт-Петербург: Речь.